IDEA Audit Software

Η ουσιαστική κατανόηση των δεδομένων της κάθε επιχείρησης είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε λογιστή, ελεγκτή, οικονομικό διευθυντή ή αναλυτή. Η συγκέντρωση και η εισαγωγή πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, ο προσδιορισμός των τάσεων και των αποθεμάτων καθώς και η παρακολούθηση της ανάλυσης είναι μόνο μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας.

Το Caseware IDEA® είναι ένα ολοκληρωμένο, ισχυρό και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, το οποίο εγγυάται την ακεραιότητα και πλήρη επεξεργασία όλων των πληροφοριών, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη διεξαγωγή αναλύσεων για αποτελεσματικότερους ελέγχους.

Key Benefits

CONNECT & CONSOLIDATE
Σύνδεση και ενοποίηση

Εύκολη εισαγωγή πληροφοριών από οποιαδήποτε πηγή δεδομένων

PROTECT
Προστασία

Προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων προέλευσης μέσω της πρόσβασης μόνο για ανάγνωση

DELIVER KEY INSIGHTS
Διορατικότητα

Χρήση 100+ λειτουργιών ελέγχου για μια ισχυρή ανάλυση

EXPLORE & VISUALIZE
Αναζήτηση και οπτικοποίηση

Αναγνώριση μοτίβων, τάσεων και τιμών

RECORD EVERY STEP
Καταγραφή κάθε βήματος

Η σαφής διαδρομή ελέγχου επιτρέπει την επανάληψη της ανάλυσης

Work With Other Systems Seamlessly

Εργαστείτε με άλλα συστήματα

Το IDEA συνδέεται με διάφορες λύσεις λογισμικού όπως SAP®, λογιστικά πακέτα, συστήματα CRM, για την εύκολη εξόρυξη και εξαγωγή δεδομένων. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από σχεδόν οποιαδήποτε πηγή, χρησιμοποιώντας δυνατότητες γενικής μετατροπής αρχείων του IDEA, συμπεριλαμβανομένων PDF, αρχείων κειμένου, αναφορών και δεδομένων από ODBC και SAP®.

Άμεση πρόσβαση σε νέες πληροφορίες

Η χρήση των 100 και πλέον ενσωματωμένων λειτουργιών ελέγχου βοηθά στην απόκτηση βασικών πληροφοριών, χωρίς να δημιουργείται η ανάγκη για σύσταση ερωτήσεων ή συνόψιση και ταξινόμηση δεδομένων. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν ως ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, για να χρησιμοποιηθούν ως ευρήματα ελέγχου ή για την επικέντρωση της ανάλυσης κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας με μεγάλα αρχεία.

Απαλοιφή των ακραίων τιμών

Η δυνατότητα "Discover and Visualize" εντοπίζει αυτόματα μοτίβα, τάσεις, ακραίες τιμές και συσχετίσεις. Τα δεδομένα εμφανίζονται σε προσαρμόσιμους πίνακες, στους κοινόχρηστους πίνακες ελέγχου για γρήγορο εντοπισμό των περιοχών κινδύνου, ώστε να δημιουργηθεί μια πιο εστιασμένη διαδικασία ελέγχου.

Instantly Access
Audit Trail

Αξιόπιστο ιστορικό ελέγχου

Το IDEA παρέχει τη μοναδική δυνατότητα επισκόπησης του έργου, που παρουσιάζει γραφικά όλες τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, της διαγραφής και της αλλαγής βάσεων δεδομένων. Με τη χρήση του ιστορικού επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση της ίδιας ανάλυσης ή της εξαγωγής για κοινή χρήση.

Γρήγορος προσδιορισμός παρόμοιων εγγραφών

Το εργαλείο Fuzzy Duplicate αναγνωρίζει πολλαπλές παρόμοιες εγγραφές, που προκύπτουν από εσφαλμένη καταχώρηση δεδομένων, διαφορετικές συμβάσεις καταγραφής δεδομένων ή απάτη. Οι ομάδες δεδομένων μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν με ακρίβεια, βάσει του επιπέδου ευαισθησίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Προηγμένη ανάλυση Χρησιμοποιώντας Python

Οι ελεγκτές, λογιστές και αναλυτές δεδομένων αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα Python scripts για να κάνουν επαναληπτικές δοκιμές και να εκτελούν ακόμα πιο προηγμένες αναλύσεις. Το Caseware IDEA περιλαμβάνει έναν διερμηνέα Python και πακέτα κλειδιά, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί το εργαλείο αυτό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή δεξιότητες πληροφορικής. Αξιοποιώντας αυτή την ενσωμάτωση, το Python επιτρέπει την:

  • Ενσωμάτωση προηγμένων αναλύσεων στη σχετική διαδικασία
  • Εκτέλεση ειδικών αναλύσεων προσαρμοσμένων στον κάθε οργανισμό ή επιχείρηση
  • Δημιουργία επαναλαμβανόμενων δοκιμών που μειώνουν το χρόνο της κοινής ανάλυσης
  • Αυτοματοποίηση των απαιτητικών, μη μηχανογραφημένων διαδικασιών ελέγχου
  • Διασφάλιση της ακρίβειας και της συνέπειας κατά την εκτέλεση της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων
Advanced Analysis
Automate Analysis

Αυτοματοποίηση ανάλυσης χωρίς κωδικοποίηση

Το IDEA καθιστά την επιχειρησιακή ανάλυση ταχύτερη και πιο αποτελεσματική. Οποιαδήποτε ρουτίνα ελέγχου συγκεκριμένου κλάδου είναι διαθέσιμη σε τυποποιημένες εφαρμογές, που επιτρέπουν την εκτέλεση αυτοματοποιημένων αναλύσεων λογισμικού και δοκιμών σε τακτική βάση. Το Caseware IDEA μειώνει ή ακόμα και εξαλείφει την ανάγκη εγγραφής κώδικα, προκειμένου η προσοχή να επικεντρώνεται στη βαθύτερη γνώση και στα αποτελέσματα.

Frequently Asked Questions

If you can't find an answer contact us with your question.

Τι είναι το CaseView;
Ένα επαναστατικό εργαλείο που μετατρέπει κάθε αρχείο αναφοράς όπως οι οικονομικές καταστάσεις σε έγγραφο ανώτερης ποιότητας. Το Caseview περιλαμβάνει αυτοματισμούς  και έξυπνες συνδέσεις με την πλατφόρμα του Working Papers παρέχοντας του σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία και τις αλλαγές των λογαριασμών του ισοζυγίου. Με τη χρήση “smart Technology” και μια αντικειμενοστραφούς λογικής αυτοματοποιούνται πολύπλοκες διαδικασίες όπως στρογγυλοποιήσεις, διαγνωστικοί έλεγχοι, υπολογισμοί πράξεων, δημιουργία κειμένου, μεταφορά υπολοίπων από άλλα αρχεία ακόμη και ολοκληρωτική δημιουργία σημειώσεων οικονομικών καταστάσεων.
Τι είναι το Caseware Cloud;
Τι είναι το Caseware IDEA;
Τι είναι το πρότυπο “Audit International”;
Τι είναι το Caseware Financials;
FAQ

Αναζήτηση