Χρηματοοικονομική Αναφορά

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Κυβέρνηση)

Πολλοί κρατικοί φορείς θεωρούν τη χρηματοοικονομική αναφορά ως χρονοβόρα διαδικασία. Από τη ταξινόμηση αρχείων μέχρι και τη μεταξύ τους συμφωνία, χρειάζεται να αφιερωθεί σημαντικός χρόνος και προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

Η λύση λογισμικού μας, μειώνει τον αριθμό των επιπλοκών που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική αναφορά. Με την ανάγκη συμμόρφωσης με τις τοπικά Γενικά Αποδεχτές Λογιστικές Αρχές (GAAP), η λύση λογισμικού της χρηματοοικονομικής αναφοράς προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ετοιμάζονται άμεσα μετά την εισαγωγή των δεδομένων ισοζυγίου. Η ευελιξία των εργαλείων χρηματοοικονομικής αναφοράς επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να περιορίζεται ο φόρτος εργασίας του προσωπικού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται συνέπεια ανάμεσα στα έγγραφα με την αυτόματη ενημέρωσή τους, στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν διορθωτικές εγγραφές.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Εξαιρετικά εξατομικευμένες οικονομικές καταστάσεις

Προσδιορισμός και εφαρμογή οργανωτικών προτύπων σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις, για την διασφάλιση συνέπειας και ποιότητας.

Image

Βιβλιοθήκη αναφοράς

Απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη βοηθητικών υλικών του λογισμικού Caseware. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι τυποποιημένες σημειώσεις, που προκύπτουν από την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Image

 Ολοκληρωμένος Αυτοματισμός

Μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού, με την αυτόματη δημιουργία προσχέδιων οικονομικών καταστάσεων, έτοιμα για άμεση αναθεώρηση και αναπροσαρμογές.

Image

  Αυτόματη ενημέρωση προσαρμογών

Κάθε αλλαγή δεδομένων μεταφέρεται αυτόματα σε όλα τα συνδεδεμένα έγγραφα, μειώνοντας τον κίνδυνο ασυνέπειάς τους.

Image

Εξοικονόμηση χρόνου με εξατομικευμένα εργαλεία και πρότυπα

Η δημιουργία χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών μπορεί να καταστεί επίπονη διαδικασία, καθώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη, την ανασκόπηση και την επαλήθευση των δεδομένων.

Ο χρόνος και η προσπάθεια που πρέπει να αφιερώσει η λογιστική επιχείρηση για την παρουσίαση χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών μπορεί να μειωθεί σημαντικά, μέσω της αυτόματης δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που δύναται να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε εταιρείας. Επίσης, μέσω της ποικιλίας βοηθητικών υλικών της βιβλιοθήκης , παρέχονται επιλογές εξατομίκευσης, όπως για παράδειγμα οι τυποποιημένες σημειώσεις, οι οποίες συντείνουν στην εξασφάλιση της συνέπειας στα αρχεία.

Μείωση κινδύνου σφάλματος

Η διαχείριση του κινδύνου σφάλματος στις χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους κρατικούς φορείς, καθώς συχνά υπόκεινται σε εκτενή έλεγχο.

Οι λύσεις λογισμικού χρηματοοικονομικής αναφοράς της Caseware συνδέονται με τα έγγραφα εργασίας “Working Papers”, ενσωματώνοντας έτσι τα δεδομένα απευθείας στις αναφορές και στις εκθέσεις. Με την εισαγωγή τους, οι πληροφορίες και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα σε όλα τα απαραίτητα σημεία, μειώνοντας τον κίνδυνο της ασυνέπειας των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, οι χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις είναι πάντα ενημερωμένες και συμβατές με τις πηγές των δεδομένων τους ακόμα και σε περίπτωση που γίνουν προσαρμογές μέσω των εγγράφων εργασίας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σφάλματος.

Image
Image

Εξασφάλιση συνέχειας οικονομικών καταστάσεων

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί ακρίβεια και ορθή χρήση κοινών μετρήσεων και αρχών στρογγυλοποίησης, διαδικασία αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα.

Η λύση λογισμικού της Caseware παρέχει συνέχεια στις οικονομικές καταστάσεις, αφού διασφαλίζει ότι κατά την προετοιμασία της κάθε έκθεσης και αναφοράς, χρησιμοποιούνται οι ίδιοι υπολογισμοί και μετρήσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει συνοχή και μεταξύ όλων των προσδιορισμένων αποτελεσμάτων, καθώς όλες οι εκθέσεις και αναφορές στα έγγραφα εργασίας αντλούν δεδομένα από την ίδια πηγή.

Ενσωμάτωση συνεπών προτύπων στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές

Κάθε κρατικός φορέας έχει αναπτύξει τη δική του εμφάνιση και αίσθηση, λογότυπο και εγκεκριμένους σχεδιασμούς στις αναφορές που δημιουργεί.

Οι λύσεις λογισμικού χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών της Caseware, διακρίνονται ως ιδιαίτερα ευέλικτες, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής των προτύπων της κάθε επιχείρησης σε όλα τα αρχεία που επεξεργάζεται, σε όσους πελάτες χρειαστεί. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να κλειδωθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια, χωρίς τη δυνατότητα αναπροσαρμογής για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των υπεύθυνων δημιουργίας περιεχόμενου σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, χωρίς να χρειάζεται σημαντική επαλήθευση.

Image
Image

Βέλτιστη ποιότητα μέσω της μείωσης του χρόνου αναθεώρησης

Κατά τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, δαπανείται σημαντικός χρόνος για την αναθεώρηση και τον έλεγχο της ποιότητας των εγγράφων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη και ότι οι αριθμοί σελίδων, οι επικεφαλίδες, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές είναι συνεπείς.

Οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές του πρότυπου “Financials”, χρησιμοποιούν εργαλεία που ανανεώνουν αυτόματα τα τυποποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, αναφορών και εκθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή σε όλες τις σχετικές παραπομπές και αριθμούς. Συνεπώς, όλη η προσπάθεια μπορεί να επικεντρωθεί στην ποιοτική ανασκόπηση υψηλότερης αξίας δραστηριοτήτων, αντί της εξασφάλισης συνεπούς αρίθμησης των σημειώσεων στις αναφορές.

Αξιοποίηση Κορυφαίων Υλικών Πρακτικής

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές λογιστικές επιχειρήσεις που δεν διακατέχουν την απαραίτητη εμπειρία και τριβή με κορυφαίες πρακτικές, δύναται να αποθαρρυνθούν από την ανάγκη ανάπτυξης χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών.

Η λύση λογισμικού της Caseware παρέχει απλές και ευθείς διαδικασίες για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών για όλες τις λογιστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο πρότυπο “Financials” περιλαμβάνονται μερικά από τα καλύτερα υφιστάμενα παραδείγματα και πρότυπα αναφορών, διαθέσιμα για άμεση προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αυτό συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ποιοτικών αναφορών, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη εργασία.

Image
Image

Καλύτερη διαχείριση απαιτήσεων συμμόρφωσης

Τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς αλλάζουν σε τακτική βάση. Οι λογιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές εκθέσεις που δημιουργούν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των πελατών τους.

Η εταιρεία Caseware δεσμεύεται να διασφαλίσει, ότι τόσο οι λογιστικές επιχειρήσεις όσο και οι πελάτες τους, καλύπτονται από αλλαγές σε πρότυπα αναφοράς. Τα αρχεία πελατών μπορούν να ενημερωθούν εύκολα και άμεσα, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές χωρίς την ανάγκη να δημιουργηθούν εξολοκλήρου από την αρχή κάθε έτος.

Προϊόντα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση