Διαχείριση Εγγράφων Εργασίας

Διαχείριση εγγράφων εργασίας (Λογιστικοί οίκοι)

Οι λογιστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για την ελαχιστοποίηση του κόστους ελέγχου και για την αύξηση της αξίας που παρέχεται στους πελάτες τους. Η ανάγκη για εύρεση νέων τρόπων αύξησης της αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με τη μείωση του εύρους και του μεγέθους των απαιτούμενων πόρων, δεν αποτελεί μόνο επιχειρηματικό στόχο, αλλά κρίνεται και ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους.

Οι λύσεις λογισμικού της Caseware εισαγάγουν υψηλά καινοτόμα επίπεδα όσον αφορά την αποδοτικότητα της διαδικασίας ελέγχου. Χρησιμοποιώντας τη λύση λογισμικού των εγγράφων εργασίας “Working Papers”, τα μέλη της ομάδας ελέγχου μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για διαφορετικές εκδοχές του.

Ως αποτέλεσμα, η όλη προσπάθεια που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των μη μηχανογραφημένων διαδικασιών που ακολουθούνται σε έναν έλεγχο μειώνεται σημαντικά, βελτιώνοντας παράλληλα τη διαφάνεια, τη συνοχή και την ποιότητα της εργασίας της ελεγκτικής ομάδας. Η ενιαία πηγή δεδομένων επιτρέπει τη διεξαγωγή της ουσιαστικής ανάλυσής τους, ώστε να μπορεί να προσφερθεί περισσότερη αξία στους πελάτες.

Βασικά Πλεονεκτήματα

Image

 Αποτελεσματική συνεργασία

Επιτρέπει στα μέλη των ελεγκτικών ομάδων να εργάζονται παράλληλα και αποτελεσματικά σε ένα αρχείο ανάθεσης, ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Image

Μείωση κίνδυνου σφάλματος

Μέσω της αυτοματοποίησης του προγράμματος, σε οποιαδήποτε προσαρμογή που πραγματοποιείται παρέχεται η ασφάλεια πως όλες οι σχετικές πληροφορίες ενημερώνονται ανάλογα, και τα δεδομένα είναι πάντα συνεπή.

Image

 Συνοχή Πληροφοριών

Η μεταφορά των δεδομένων των πελατών μεταξύ των ετών γίνεται αυτόματα, εξασφαλίζοντας τη συνοχή ανάμεσα στα έτη, καθώς και τη μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού.

Image

 Διαθέσιμα δεδομένα

Η διαφάνεια του κάθε έργου βελτιώνεται σημαντικά μέσω της διατήρησης όλων των σχετικών πληροφοριών και των βοηθητικών αρχείων σε μια ενιαία τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ευκολότερα όλες οι απορίες που είναι πιθανό να προκύψουν.

Image

Συνεργασία και αποτελεσματικότητα

Η απουσία παράλληλης εργασίας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης χρόνου σε οποιαδήποτε λογιστική επιχείρηση.

Το λογισμικό της Caseware αξιοποιεί την τεχνολογία “SmartSyncTM”, ώστε τα μέλη του προσωπικού να μπορούν να συνεργάζονται αποδοτικά, δουλεύοντας στο ίδιο αρχείο. Οι πληροφορίες είναι πάντα συνεπείς, ενημερωμένες, και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάγκη για αναμονή για τη σχετική παράδοση ή μεταφορά αρχείων, εξαλείφεται, ενώ παράλληλα διευκολύνεται ο εντοπισμός των αρχείων και των εγγράφων υποστήριξης.

 

Μείωση κινδύνου σφάλματος

Όταν απαιτείται μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ελέγχου, ο κίνδυνος σφάλματος αυξάνεται. Μια προσαρμογή ποσού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη πολυάριθμων αλλαγών σε άλλα έγγραφα, τα οποία μετέπειτα θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου.

Με το λογισμικό της Caseware, η αυτόματη σύνδεση των πληροφοριών μειώνει τόσο τον κίνδυνο σφάλματος, όσο και τον φόρτο εργασίας που προκύπτει κατά τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, μόλις πραγματοποιηθεί μια εγγραφή προσαρμογής ποσού, ενημερώνονται αυτόματα όλα τα σημεία στα οποία είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο ποσό - από το ισοζύγιο μέχρι τις οικονομικές καταστάσεις.

Image
Image

Άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για τον χρήστη

Όταν ο χρήστης επεξεργάζεται μεγάλο αριθμό αρχείων, η εξεύρεση πληροφορίων αποτελεί για αυτόν χρονοβόρα διαδικασία.

Με το λογισμικό της Caseware, όλες οι πληροφορίες του ελεγκτικού αρχείου είναι άμεσα προσβάσιμες από το χρήστη. Διατηρώντας μία ενιαία πηγή δεδομένων, επιτυγχάωεται α άμεση πρόσβαση στο ισοζύγιο και σε όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα εργασίας. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μίας ολοκληρωτικά διαφανούς διαδικασίας ελέγχου, με διαθέσιμα τα οποιαδήποτε αμφισβητούμενα έγγραφα, όποτε κριθεί αναγκαίο. Η αναζήτησή τους γίνεται εύκολα με την επιλογή ορισμένων πλήκτρων, αντί της χρονοβόρας εξέτασης εντύπων.

Υψηλή αποδοτικότητα μέσω της συνοχής πληροφοριών

Οι λογιστικές επιχειρήσεις μπορεί να δαπανήσουν σημαντικό χρόνο κατά την έναρξη του ελέγχου κάθε νέου έτους, στην προσπάθειά τους να συλλέξουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Με το λογισμικό της Caseware, οι υφιστάμενες πληροφορίες πελατών είναι άμεσα διαθέσιμες. Μόλις ολοκληρωθεί το κλείσιμο του έτους, όλα όσα χρειάζονται από το αρχείο του προηγούμενου έτους, εισάγονται αυτόματα στο αρχείο του νέου έτους. Επίσης, παρέχεται εύκολα πρόσβαση στα μόνιμα έγγραφα και άλλα αρχεία, ώστε να μην απαιτείται η εξέταση παλαιότερων εντύπων ελέγχου.

Image
Image

Απλοποίηση διαδικασιών Ενοποίησης

Οι ενοποιήσεις μπορεί να αποβούν περίπλοκες για τις λογιστικές επιχειρήσεις, λόγω της ανάγκης που παρουσιάζεται για πραγματοποίησης και επαλήθευσης των προσαρμογών ποσών σε οντότητες και αρχεία.

Η λύση λογισμικού “Working Papers” της Caseware στοχεύει στην απλούστευση αυτής της διαδικασίας, μέσω της αυτοματοποίησής της. Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσαρμογής στο αρχείο μιας θυγατρικής εταιρείας μεταφέρεται αυτόματα και στο ενοποιημένο αρχείο.

Η λύση λογισμικού είναι αρκετά ευέλικτη καθώς παρέχει ποικιλία επιλογών που αφορούν τη διεξαγωγή ενοποιήσεων και διαφοροποιούνται ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες των πελατών.

Ευέλικτο ισοζύγιο

Το Caseware Review μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανασκόπηση πληροφοριών. Μέσω της διαδικασίας αυτοματοποιημένων εγγράφων, μπορούν να δημιουργηθούν αναφορές, αναλύσεις λογισμικού και συγκεντρωτικά φύλλα εργασίας από το χρηματοοικονομικό ισοζύγιο του πελάτη. Ως επακόλουθο, με την καλύτερη κατανόηση των δεδομένων που προκύπτουν, γίνεται η σωστή επιλογή πληροφοριών για τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, μπορούν να εισαχθούν είτε αυτοματοποιημένα από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών λογιστικών συστημάτων, είτε από το χρήστη χωρίς κάποια αυτοματοποίηση.

 

Image

Προϊόντα Διαχείρισης Εγγράφων Εργασίας

Απαιτούμενα Προϊόντα

Αναζήτηση