Διαχείριση Εγγράφων Εργασίας

Διαχείριση εγγράφων εργασίας (Κυβέρνηση)

Για τις πλείστες κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς η διαδικασία ελέγχου μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και δαπανηρή. Όσο καλύτερα προετοιμασμένοι είναι οι οργανισμοί, τόσο πιο ολοκληρωμένη εικόνα μπορούν να λάβουν από τη διεξαγωγή του ελέγχου τους, καθώς και παράλληλα να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το κόστος λειτουργίας τους.

Το λογισμικό της Caseware βοηθά τους κρατικούς φορείς να γίνουν αποτελεσματικότεροι στην τήρηση αρχείων και στη δημιουργία εκθέσεων και αναφορών. Όλες οι τεκμηριωμένες πληροφορίες συγχρονίζονται αυτόματα με τα συνδεδεμένα σημεία στα οποία εμφανίζονται, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα σφάλματος και ασυνέπειας. Επιπλέον, στην κάθε καταχώρηση, όλες οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε οποιαδήποτε υποστηρικτικό αρχείο και σχετικό υλικό.

Η μη μηχανογραφημένη προσπάθεια που απαιτείται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου μειώνεται σημαντικά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές διαδικασίες. Παράλληλα, βελτιώνεται η διαφάνεια, η συνοχή και η ποιότητα του έργου που δημιουργείται και λαμβάνεται. Μια ενιαία πηγή δεδομένων επιτρέπει τη διεξαγωγή ουσιαστικής ανάλυσης των λειτουργιών κάθε επιχείρησης, προσφέροντας τις καλύτερες γνώσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Βασικά Πλεονεκτήματα

Image

 Αποτελεσματική συνεργασία

Επιτρέπει στα μέλη των ελεγκτικών ομάδων να εργάζονται παράλληλα και αποτελεσματικά σε ένα αρχείο ανάθεσης, ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Image

Μείωση κίνδυνου σφάλματος

Μέσω της αυτοματοποίησης του προγράμματος, σε οποιαδήποτε προσαρμογή που πραγματοποιείται παρέχεται η ασφάλεια πως όλες οι σχετικές πληροφορίες ενημερώνονται ανάλογα, και τα δεδομένα είναι πάντα συνεπή.

Image

  Συνοχή Πληροφοριών

Η μεταφορά των δεδομένων των πελατών μεταξύ των ετών γίνεται αυτόματα, εξασφαλίζοντας τη συνοχή ανάμεσα στα έτη, καθώς και τη μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού.

Image

 Διαθέσιμα δεδομένα

Η διαφάνεια του κάθε έργου βελτιώνεται σημαντικά μέσω της διατήρησης όλων των σχετικών πληροφοριών και των βοηθητικών αρχείων σε μια ενιαία τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται ευκολότερα όλες οι απορίες που δύναται να προκύψουν.

Image

Συνεργασία και αποτελεσματικότητα

Η αδυναμία παράλληλης εργασίας κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης χρόνου σε οποιαδήποτε λογιστική επιχείρηση.

Το λογισμικό της Caseware αξιοποιεί την τεχνολογία “SmartSyncTM”, ώστε τα μέλη του προσωπικού να μπορούν να συνεργάζονται αποδοτικά, δουλεύοντας στο ίδιο αρχείο. Οι πληροφορίες είναι πάντα συνεπείς, ενημερωμένες, και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανάγκη για αναμονή για τη σχετική παράδοση ή μεταφορά αρχείων, εξαλείφεται, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η εξεύρεση των αρχείων και των εγγράφων υποστήριξης.

Μείωση κινδύνου σφάλματος

Όταν απαιτείται μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ελέγχου, ο κίνδυνος σφάλματος αυξάνεται. Μια προσαρμογή ποσού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη πολυάριθμων αλλαγών σε άλλα έγγραφα, τα οποία μετέπειτα θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου.

Με το λογισμικό της Caseware, η αυτόματη σύνδεση πληροφοριών μειώνει τόσο τον κίνδυνο σφάλματος, όσο και τον φόρτο εργασίας που προκύπτει κατά τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, μόλις πραγματοποιηθεί μια εγγραφή προσαρμογής ποσού, ενημερώνονται αυτόματα όλα τα σημεία στα οποία είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο ποσό - από το ισοζύγιο μέχρι τις οικονομικές καταστάσεις.

Image
Image

Άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για τον χρήστη

Όταν ο χρήστης επεξεργάζεται μεγάλο αριθμό αρχείων, η εξεύρεση πληροφορίων αποτελεί για αυτόν χρονοβόρα διαδικασία.

Με το λογισμικό της Caseware, όλες οι πληροφορίες του ελεγκτικού αρχείου είναι άμεσα προσβάσιμες από το χρήστη. Διατηρώντας μία ενιαία πηγή δεδομένων, η πρόσβαση στο ισοζύγιο και σε όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα εργασίας γίνεται εύκολα και γρήγορα. Αυτό οδηγεί στη δημιουργία μίας ολοκληρωτικά διαφανούς διαδικασίας ελέγχου, με διαθέσιμα τα οποιαδήποτε αμφισβητούμενα έγγραφα, όποτε κριθεί αναγκαίο. Η αναζήτησή τους γίνεται εύκολα με την επιλογή ορισμένων πλήκτρων, αντί της χρονοβόρας εξέτασης εντύπων.

Προϊόντα Διαχείρισης Εγγράφων Εργασίας

Απαιτούμενα Προϊόντα

Αναζήτηση