Αναλύσεις

Λογισμικό ανάλυσης για λογιστικές επιχειρήσεις

Τα λογισμικά ανάλυσης είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μέλλοντος όσον αφορά την ενίσχυση της αξίας που προσφέρεται στον πελάτη. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου απαιτείται η αναθεώρηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι λογιστικές επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την ανάλυση, είναι σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψουν τις πληροφορίες σε πραγματική γνώση, βασισμένη σε δεδομένα, βοηθώντας τους πελάτες τους στη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Caseware IDEA προσφέρει εύχρηστα εργαλεία που απλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων. Με την παροχή άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες που χρειάζονται, οι λογιστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους πελάτες τους, λαμβάνουν ορθότερες και καλύτερες αποφάσεις. Επιπρόσθετα, από τη μέτρηση συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικών ελέγχων μέχρι και την ανίχνευσης απάτης, το Caseware IDEA ενισχύει την αποκόμιση αξίας από τις ελεγκτικές εργασίες.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Απλοποιημένες αναφορές

Διευκόλυνση στην κατανόηση των δεδομένων πελατών μέσω της χρήσης προσαρμόσιμων και αυτοματοποιημένων εργαλείων αναφοράς και προτύπων.

Image

Προσαρμοσμένες αναλύσεις λογισμικού

Αξιοποίηση των προηγμένων αναλύσεων για γρήγορη διεκπεραίωση του ελέγχου και της εξέτασης των απαιτούμενων στοιχείων.

Image

 Διαχείριση κινδύνου

Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης για τον εντοπισμό απάτης, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικών ελέγχων και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Image

 Εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή

Εύκολη εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, των λογιστικών προγραμμάτων, των συστήματων ERP και των εφαρμογών T & E, σε μορφές PDF, απλό κείμενο (.txt), αναφορά εκτύπωσης (.prn), ODBC και SAP.

Image

Διαχείριση πολλαπλών πηγών δεδομένων

Οι λογιστικές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό συνεχή πίεση να αυξήσουν την αξία που παρέχουν στους πελάτες τους, κατά τη διεκπεραίωση της ελεγκτικής τους εργασίας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και πλήρης κατανόηση των δεδομένων, όταν αυτά είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικά αρχεία, συστήματα και λύσεις λογισμικού.

Το Caseware IDEA διευκολύνει την εισαγωγή δεδομένων από πολλαπλές πηγές, ώστε η ανάλυση τους να διεκπεραιώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό επιτρέπει την παροχή υψηλότερης ποιότητας ανάλυσης και κατά επέκταση περισσότερη αξία στους πελάτες.

Αναγνώριση απάτης και ασυνεπειών

Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού δεδομένων μπορεί να υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό την ανίχνευση απάτης.

Με το Caseware IDEA, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλύσουν γρήγορα και εύκολα μεγάλο όγκο δεδομένων. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία και αναφορές μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες ελέγχου να προσδιορίσουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα πιθανές απάτες ή άλλες διαφορές.

Image
Image

Διεξαγωγή εις βάθους ανάλυσης

Οι λογιστικές επιχειρήσεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τους πελάτες τους, έχουν συνήθως πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Ωστόσο, η διαδικασία διεξαγωγής βαθύτερης ανάλυσης είναι χρονοβόρα και απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό από ότι διαθέτουν οι περισσότεροι πελάτες.

Με το Caseware IDEA, οι λογιστικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται ισχυρά, αυτοματοποιημένα εργαλεία, μέσω των οποίων μπορούν να διεξάγουν βαθύτερες αναλύσεις δεδομένων, χωρίς να απαιτείται σημαντική αύξηση στο χρόνο που αφιερώνει το προσωπικό. Αυτό επιτρέπει την παροχή ουσιαστικότερων επιχειρησιακών εκτιμήσεων στους πελάτες, από ότι προηγουμένως.

Προϊόντα Αναλύσεων

Απαιτούμενα Προϊόντα

Αναζήτηση