Αναλύσεις

Αναλύσεις λογισμικού για κρατικούς φορείς

Οι αναλύσεις λογισμικού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του μέλλοντος, όσον αφορά την επιτυχία κάθε οργανισμού. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου απαιτείται η αναθεώρηση μεγάλης ποσότητας δεδομένων. Οι λογιστικές επιχειρήσεις που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ανάλυση στοιχείων, μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να μετατρέψουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα δεδομένα σε χρήσιμες εκτιμήσεις και γνώσεις, βοηθώντας τους πελάτες τους στη λήψη ισχυρότερων στρατηγικών αποφάσεων και στην εκπλήρωση ευθυνών.

Το Caseware IDEA προσφέρει εύχρηστα εργαλεία που απλοποιούν τη διαδικασία ελέγχου και ανάλυσης δεδομένων, παρέχοντας πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, για λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Με τη δυνατότητα προσαρμογής των προτύπων από κάθε κρατικό φορέα, το Caseware IDEA βοηθά στην εύκολη διεξαγωγή αναλύσεων για όλους τους τύπους οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης συμμόρφωσης, της αξιολόγησης δαπανών και του εντοπισμού λειτουργικών ανεπαρκειών.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Απλοποιημένες αναφορές

Διευκόλυνση στην κατανόηση των δεδομένων πελατών μέσω της χρήσης προσαρμόσιμων και αυτοματοποιημένων εργαλείων αναφοράς και προτύπων.

Image

Προσαρμοσμένες αναλύσεις λογισμικού

Αξιοποίηση των προηγμένων αναλύσεων για γρήγορη διεκπεραίωση του ελέγχου και της εξέτασης των απαιτούμενων στοιχείων.

Image

  Διαχείριση κινδύνου

Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης για τον εντοπισμό απάτης, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικών ελέγχων και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

Image

 Εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή

Εύκολη εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, των λογιστικών προγραμμάτων, των συστήματων ERP και των εφαρμογών T & E, σε μορφές PDF, απλό κείμενο (.txt), αναφορά εκτύπωσης (.prn), ODBC και SAP.

Image

Διαχείριση Πολλαπλών Πηγών Δεδομένων

Στη σημερινή εποχή, όπου τα δεδομένα βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικά αρχεία από πολλαπλές πηγές, η λήψη σαφών και διαφανών αποφάσεων αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω συστημάτων παλαιού τύπου.

Το Caseware IDEA διευκολύνει την ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές, ώστε η διεξαγωγή αναλύσεων και η διαχείριση της απόδοσης των επιχειρήσεων να διεκπεραιώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχοντας τα δεδομένα άμεσα διαθέσιμα, οι κρατικοί φορείς είναι εφοδιασμένοι για τη λήψη καλύτερων στρατηγικών αποφάσεων.

Αναγνώριση απάτης και ασυνέπειας

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι κρατικοί φορείς πρέπει να λογοδοτούν για τις δαπάνες τους. Ωστόσο, η ανίχνευση απάτης ή ασυνέπειας μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση, δεδομένου του μεγάλου όγκου συναλλαγών που πραγματοποιούνται.

Με το Caseware IDEA, οι κρατικοί φορείς μπορούν να αναλύσουν γρήγορα και εύκολα μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία και οι αναφορές μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες ελέγχου να προσδιορίσουν αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα πιθανές απάτες ή οποιεσδήποτε άλλες διαφορές.

Επιπρόσθετα, το Caseware IDEA διατηρεί αρχείο των αναλύσεων λογισμικού που έχουν πραγματοποιηθεί, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της κατάλληλης διαδρομής ελέγχου και την επανάληψη προσαρμοσμένων αναλύσεων στο μέλλον.

Image
Image

Διεξαγωγή εις βάθους ανάλυσης

Οι λογιστικές επιχειρήσεις, κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τους πελάτες τους, έχουν συνήθως πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Ωστόσο, η διαδικασία διεξαγωγής βαθύτερης ανάλυσης είναι χρονοβόρα και απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό από ότι διαθέτουν οι περισσότεροι πελάτες.

Με το Caseware IDEA, οι λογιστικές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται ισχυρά, αυτοματοποιημένα εργαλεία, μέσω των οποίων μπορούν να διεξάγουν βαθύτερες αναλύσεις δεδομένων, χωρίς να απαιτείται σημαντική αύξηση στο χρόνο που αφιερώνει το προσωπικό. Αυτό επιτρέπει την παροχή ουσιαστικότερων επιχειρησιακών εκτιμήσεων στους πελάτες, από ότι προηγουμένως.

Προϊόντα Αναλύσεων

Απαιτούμενα Προϊόντα

Αναζήτηση