Χρηματοοικονομική Αναφορά

Χρηματοοικονομική αναφορά (Λογιστικοί οίκοι)

Τα τελευταία χρόνια η δημιουργία οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων αποτελεί βασική εργασία πολλών λογιστικών επιχειρήσεων καθώς και αντικείμενο προσεκτικής και λεπτομερούς μελέτης. Πολλοί οργανισμοί αφιερώνουν σημαντικό χρόνο για να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές πληροφορίες σε ανεξάρτητα έγγραφα, λογιστικά φύλλα και αρχεία εγγράφων εργασίας είναι ακριβείς, βάσιμες και αξιόπιστες.

Η λύση λογισμικού της χρηματοοικονομικής αναφοράς βοηθά σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων που συσχετίζονται με αυτήν. Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων άμεσα με την εισαγωγή των δεδομένων ισοζυγίου, είτε αυτή απαιτεί συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/IFRS), είτε με τις τοπικά Γενικά Αποδεχτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) και άλλα πρότυπα. Με εύχρηστα εργαλεία και αυτοματοποιημένα πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως με όλες τις διορθωτικές εγγραφές που πραγματοποιούνται, σε αυτές ενημερώνονται ανάλογα όλοι οι τομείς τους, συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων.

Επιπρόσθετα, η ευελιξία που παρέχουν τα εργαλεία χρηματοοικονομικής αναφοράς, επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Ο φόρτος εργασίας του προσωπικού μειώνεται κατακόρυφα και παράλληλα διασφαλίζεται συνέπεια ανάμεσα στα έτη.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Εξαιρετικά εξατομικευμένες οικονομικές καταστάσεις

Προσδιορισμός και εφαρμογή οργανωτικών προτύπων σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις, για την διασφάλιση συνέπειας και ποιότητας.

Image

Βιβλιοθήκη αναφοράς

Απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη βοηθητικών υλικών του λογισμικού Caseware. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι τυποποιημένες σημειώσεις, που προκύπτουν από την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Image

 Ολοκληρωμένος Αυτοματισμός

Μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού, με την αυτόματη δημιουργία προσχέδιων οικονομικών καταστάσεων, έτοιμα για άμεση αναθεώρηση και αναπροσαρμογές.

Image

 Αυτόματη ενημέρωση προσαρμογών

Κάθε αλλαγή δεδομένων μεταφέρεται αυτόματα σε όλα τα συνδεδεμένα έγγραφα, μειώνοντας τον κίνδυνο ασυνέπειάς τους.

Image

Εξοικονόμηση χρόνου με εξατομικευμένα εργαλεία και πρότυπα

Η δημιουργία χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών μπορεί να καταστεί επίπονη διαδικασία, καθώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη, την ανασκόπηση και την επαλήθευση των δεδομένων.

Ο χρόνος και η προσπάθεια που πρέπει να αφιερώσει η λογιστική επιχείρηση για την παρουσίαση χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών μπορεί να μειωθεί σημαντικά, μέσω της αυτόματης δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων που δύναται να αξιοποιηθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της κάθε εταιρείας. Επίσης, μέσω της ποικιλίας βοηθητικών υλικών της βιβλιοθήκης , παρέχονται επιλογές εξατομίκευσης, όπως για παράδειγμα οι τυποποιημένες σημειώσεις, οι οποίες συντείνουν στη διασφάλιση της συνέπειας στα αρχεία.

Μείωση του κινδύνου σφάλματος

Τα σφάλματα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για κάθε λογιστική επιχείρηση, καθώς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές νομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις.

Οι λύσεις λογισμικού χρηματοοικονομικής αναφοράς της Caseware συνδέονται με τα έγγραφα εργασίας “Working Papers”, ενσωματώνοντας έτσι τα δεδομένα απευθείας στις αναφορές και στις εκθέσεις. Με την εισαγωγή τους, οι πληροφορίες και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα σε όλα τα απαραίτητα σημεία, μειώνοντας τον κίνδυνο της ασυνέπειας των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο, οι χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις είναι πάντα ενημερωμένες και συμβατές με τις πηγές των δεδομένων τους ακόμα και σε περίπτωση που γίνουν προσαρμογές μέσω των εγγράφων εργασίας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο σφάλματος.

Image
Image

Εξασφάλιση συνέχειας οικονομικών καταστάσεων

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί ακρίβεια και ορθή χρήση κοινών μετρήσεων και αρχών στρογγυλοποίησης, διαδικασία αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα σε αυτήν.

Η λύση λογισμικού της Caseware παρέχει συνέχεια στις οικονομικές καταστάσεις, αφού διασφαλίζει ότι κατά την προετοιμασία της κάθε έκθεσης και αναφοράς, χρησιμοποιούνται οι ίδιοι υπολογισμοί και μετρήσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχει συνοχή μεταξύ όλων των προσδιορισμένων αποτελεσμάτων, καθώς όλες οι εκθέσεις και αναφορές στα έγγραφα εργασίας αντλούν δεδομένα από την ίδια πηγή.

Ενσωμάτωση των εταιρικών προτύπων σε όλες τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές

Κάθε λογιστική επιχείρηση προσπαθεί να αναπτύξει μοναδική εικόνα και αίσθηση στο χώρο όπου δραστηριοποιείται, χρησιμοποιώντας το δικό της εμπορικό σήμα και εγκεκριμένους σχεδιασμούς στις αναφορές που δημιουργεί.

Οι λύσεις λογισμικού χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών της Caseware, διακρίνονται ως ιδιαίτερα ευέλικτες, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής των προτύπων της κάθε επιχείρησης σε όλα τα αρχεία που επεξεργάζεται, σε όσους πελάτες χρειαστεί. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να κλειδωθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια, χωρίς τη δυνατότητα αναπροσαρμογής για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των υπεύθυνων δημιουργίας περιεχόμενου σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, χωρίς να χρειάζεται σημαντική επαλήθευση.

Image
Image

Ενίσχυση ποιότητας- μείωση του χρόνου αναθεώρησης

Κατά τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, δαπανείται σημαντικός χρόνος για την αναθεώρηση και τον έλεγχο της ποιότητας των εγγράφων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη και ότι οι αριθμοί σελίδων, οι επικεφαλίδες, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές είναι συνεπείς.

Οι χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές του πρότυπου “Financials”, χρησιμοποιούν εργαλεία που ανανεώνουν αυτόματα τα τυποποιημένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, αναφορών και εκθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή σε όλες τις σχετικές παραπομπές και αριθμούς. Συνεπώς, όλη η προσπάθεια μπορεί να επικεντρωθεί στην ποιοτική ανασκόπηση υψηλότερης αξίας δραστηριοτήτων, αντί της εξασφάλισης συνεπούς αρίθμησης των σημειώσεων στις αναφορές.

Αξιοποίηση κορυφαίων υλικών πρακτικής

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές λογιστικές επιχειρήσεις που δεν διακατέχουν την απαραίτητη εμπειρία και τριβή με κορυφαίες πρακτικές, είναι απίθανο να αποθαρρυνθούν από την ανάγκη ανάπτυξης χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών.

Η λύση λογισμικού της Caseware παρέχει απλοποιεμένες και επικεντρωμένες διαδικασίες για τη δημιουργία χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών για όλες τις λογιστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Στο πρότυπο “Financials” περιλαμβάνονται μερικά από τα καλύτερα υφιστάμενα παραδείγματα και πρότυπα αναφορών, διαθέσιμα για άμεση προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αυτό συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ποιοτικών αναφορών, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη εργασία.

Image
Image

Καλύτερη διαχείριση απαιτήσεων συμμόρφωσης

Τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είναι γνωστό ότι αλλάζουν σε τακτική βάση. Οι λογιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές εκθέσεις που δημιουργούν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των πελατών τους.

Η εταιρεία Caseware δεσμεύεται να διασφαλίσει, ότι τόσο οι λογιστικές επιχειρήσεις όσο και οι πελάτες τους, καλύπτονται από αλλαγές σε πρότυπα αναφοράς. Τα αρχεία πελατών μπορούν να ενημερωθούν εύκολα και άμεσα, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές χωρίς την ανάγκη να δημιουργηθούν εξολοκλήρου από την αρχή για κάθε έτος.

Προϊόντα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση