Χρηματοοικονομική Αναφορά

Χρηματοοικονομική αναφορά (Επιχειρήσεις)

Η δημιουργία οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων αποτελεί βασική εργασία πολλών λογιστικών επιχειρήσεων καθώς και αντικείμενο προσεκτικής και λεπτομερούς μελέτης τα τελευταία χρόνια. Πολλοί οργανισμοί αφιερώνουν σημαντικό χρόνο για να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές πληροφορίες σε ανεξάρτητα έγγραφα, λογιστικά φύλλα και αρχεία εγγράφων εργασίας είναι ακριβείς, βάσιμες και αξιόπιστες.

Η λύση λογισμικού της χρηματοοικονομικής αναφοράς βοηθά σημαντικά στη μείωση των προβλημάτων που συσχετίζονται με αυτήν. Συγκεκριμένα, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων άμεσα με την εισαγωγή των δεδομένων ισοζυγίου, είτε αυτή απαιτεί συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ/IFRS), είτε με τις τοπικά Γενικά Αποδεχτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) και άλλα πρότυπα. Με εύχρηστα εργαλεία και αυτοματοποιημένα πρότυπα, οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να δημιουργηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως με όλες τις διορθωτικές εγγραφές που πραγματοποιούνται, ενημερώνονται ανάλογα όλοι οι τομείς τους, συμπεριλαμβανομένων και των σημειώσεων.

Επιπρόσθετα, η ευελιξία που παρέχουν τα εργαλεία χρηματοοικονομικής αναφοράς, επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Ο φόρτος εργασίας του προσωπικού μειώνεται κατακόρυφα και παράλληλα διασφαλίζεται συνέπεια ανάμεσα στα έτη.

Βασικά Πλεονεκτήματα

Image

Εξαιρετικά εξατομικευμένες οικονομικές καταστάσεις

Προσδιορισμός και εφαρμογή οργανωτικών προτύπων σε όλες τις οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις, για την διασφάλιση συνέπειας και ποιότητας.

Image

Βιβλιοθήκη αναφοράς

Απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών, αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη βοηθητικών υλικών του λογισμικού Caseware. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι τυποποιημένες σημειώσεις, που προκύπτουν από την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Image

 Ολοκληρωμένος Αυτοματισμός

Μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού, με την αυτόματη δημιουργία προσχέδιων οικονομικών καταστάσεων, έτοιμα για άμεση αναθεώρηση και αναπροσαρμογές.

Image

 Αυτόματη ενημέρωση προσαρμογών

Κάθε αλλαγή δεδομένων μεταφέρεται αυτόματα σε όλα τα συνδεδεμένα έγγραφα, μειώνοντας τον κίνδυνο ασυνέπειάς τους.

Image

Εξοικονόμηση Χρόνου με Προσαρμόσιμα Εργαλεία και Πρότυπα

Η δημιουργία χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών μπορεί να γίνει μια επίπονη διαδικασία, ιδιαίτερα για μεγάλους οργανισμούς με πολύπλοκες δραστηριότητες.

Ο χρόνος και η προσπάθεια που πρέπει να δαπανήσει η επιχείρηση για την παρουσίαση χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών, μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω της αξιοποίησης σχετικών προτύπων. Επιλέγοντας ανάμεσα από μια ποικιλία βοηθητικών υλικών της βιβλιοθήκης, όπως τυποποιημένες σημειώσεις βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές, με εύκολες επιλογές προσαρμογής, μπορεί να εξασφαλιστεί συνέπεια στα αρχεία.

Μείωση του Κινδύνου Σφαλμάτων

Η διαχείριση του κινδύνου σφαλμάτων αποτελεί σημαντική πρόκληση για κάθε οργανισμό που παρέχει δημόσιες χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές ή διεξάγει ενοποιημένες καταστάσεις.

Οι λύσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς της εταιρείας Caseware συνδέονται με τα έγγραφα εργασίας “Working Papers” του λογισμικού Caseware, ενσωματώνοντας έτσι τα δεδομένα απευθείας στις αναφορές και εκθέσεις. Καθώς εισάγονται οι πληροφορίες, τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα σε όλες τις σχετικές αναφορές και εκθέσεις, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετης ενέργειας. Οι χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις είναι πάντα ενημερωμένες, ακριβείς και στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν τυχόν προσαρμογές στα δεδομένα, θα ενημερωθούν ανάλογα οι οικονομικές καταστάσεις.

Image
Image

Εξασφάλιση της Συνέχειας στις Οικονομικές Καταστάσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί σημαντικό βαθμό ακρίβειας και τη χρήση κοινών μετρήσεων και αρχών στρογγυλοποίησης. Ωστόσο, μπορεί να είναι εύκολο να γίνουν λάθη, ειδικά όταν εμπλέκονται περισσότερα από ένα άτομα.

Η λύση μας παρέχει συνέχεια στις οικονομικές καταστάσεις, προσφέροντας τη βεβαιότητα ότι οι ίδιοι υπολογισμοί και μετρήσεις χρησιμοποιούνται κάθε φορά που ετοιμάζεται μια έκθεση ή αναφορά. Επιπρόσθετα υπάρχει συνοχή σε όλα τα προσδιορισμένα αποτελέσματα, καθώς όλες οι εκθέσεις και αναφορές στα έγγραφα εργασίας αντλούν δεδομένα από την ίδια πηγή.

Ενσωμάτωση Εταιρικών Προτύπων για Όλες τις Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις και Αναφορές

Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της εμφάνιση και αίσθηση, εμπορικό σήμα και εγκεκριμένους σχεδιασμούς.

Οι λύσεις χρηματοοικονομικών εκθέσεων και αναφορών της εταιρείας Caseware είναι ιδιαίτερα ευέλικτες, δίνοντας τη δυνατότητα τα πρότυπα της κάθε επιχείρησης να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα αρχεία που αναπτύσσει. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να κλειδωθούν/αποθηκευτούν ασφαλισμένα χωρίς τη δυνατότητα αναπροσαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι δημιουργίας περιεχόμενου συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις χωρίς να χρειάζεται σημαντική επαλήθευση.

Image
Image

Βελτίωση της Ποιότητας Καθώς Μειώνεται ο Χρόνος Αναθεώρησης

Κατά τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, οι επιχειρήσεις συνήθως δαπανούν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα αναθεωρώντας και ελέγχοντας την ποιότητα των εγγράφων για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη και ότι οι αριθμοί σελίδων, οι επικεφαλίδες, οι υποσημειώσεις και οι παραπομπές είναι όλα συνεπείς.

Με τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές του πρότυπου “Financials”, αυτό το σημαντικό διοικητικό καθήκον είναι αυτοματοποιημένο, και γίνεται με εργαλεία που ανανεώνουν αυτόματα τις οικονομικές καταστάσεις, αναφορές και εκθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή σε όλες τις σχετικές παραπομπές και αριθμούς. Το ανθρώπινο δυναμικό έτσι, μπορεί να επικεντρωθεί στην ποιοτική ανασκόπηση υψηλότερης αξίας δραστηριοτήτων, αντί να αναλώνει χρόνο ώστε να εξασφαλίσει τη συνεπή αρίθμηση των σημειώσεων στις αναφορές.

Αξιοποίηση Κορυφαίων Πρακτικών

Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, μπορεί να αποθαρρυνθούν από την ανάγκη που υπάρχει για να αναπτύξουν χρηματοοικονομικές εκθέσεις και αναφορές, αν δεν έχουν ανάλογη σημαντική εμπειρία και έκθεση σε κορυφαίες πρακτικές.

Οι λύσεις της εταιρείας Caseware επιτρέπουν τη διατήρηση ενημερωμένων προτύπων και εργαλείων που διασφαλίζουν τη συνεχή συμμόρφωση με νέα πρότυπα και πρακτικές αναφοράς. Η εταιρεία Caseware αναγνωρίζει ότι ο κάθε οργανισμός έχει διαφορετικές ανάγκες, και προσφέρει μια σειρά παραδειγμάτων εξαιρετικής ποιότητας και πρότυπα αναφορών τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε κλάδου ή οργανισμού.

Image
Image

Καλύτερη Διαχείριση Απαιτήσεων Συμμόρφωσης 

Καλύτερη Διαχείριση Απαιτήσεων Συμμόρφωσης
Τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς αλλάζουν σε τακτική βάση. Οι λογιστικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές εκθέσεις που δημιουργούν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις των πελατών τους.
Η εταιρεία Caseware δεσμεύεται να διασφαλίσει, ότι τόσο οι λογιστικές επιχειρήσεις όσο και οι πελάτες τους, καλύπτονται από αλλαγές σε πρότυπα αναφοράς. Τα αρχεία πελατών μπορούν να ενημερωθούν εύκολα ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στα πρότυπα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργηθούν εξολοκλήρου από την αρχή κάθε χρόνο.

Προϊόντα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση